Schowek
Schowek

Zakłady Pielęgnacyjno – Opiekuńcze

ZAKŁADY PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZE  – województwo Śląskie 

       Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczo: dla kogo, co zapewnia?

  •  Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy zapewnia okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia osób przewlekle chorych i osób, które przebyły leczenie szpitalne. 
  • Opieką są obejmowani Pacjenci, którzy mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym. Ich stan zdrowia, niesprawność fizyczna, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, powoduje konieczność stałej kontroli lekarskiej i profesjonalnej pielęgnacji oraz rehabilitacji.
  • Nie każdy pacjent może trafić do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego. Podstawą jest kwalifikacja na podstawie skali Barthel.
  • Barthel – to międzynarodowy system oceny sprawności pacjenta, czyli np. czy pacjent potrafi sam potrafi jeść, poruszać się, ubierać, rozbierać, czy potrafi zadbać o higienę osobistą, skorzystać z toalety, czy kontroluje czynności fizjologiczne. Formularz oceny wypełnia np. pielęgniarka środowiskowa. 
  • W skali Barthel można uzyskać 100 pkt.
  • 40 pkt w skali Barthel lub mniej kwalifikuje do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego.
  • Osoby w zaawansowanej chorobie nowotworowej, chorzy psychicznie lub osoby uzależnione NIE kwalifikują się do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego.
  • Wniosek/skierowanie do ZPO ( Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego ), wystawia lekarz, który pracuje w placówce z umową z NFZ
  • Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. 
  • Ważne – jeżeli w ocenie świadczeniobiorcy skalą Barthel, dokonywanej przez lekarza i pielęgniarkę danego zakładu opiekuńczego na koniec każdego miesiąca, pacjent otrzymał więcej niż 40 punktów, Fundusz finansuje świadczenia tylko do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego.