Schowek
Schowek

Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze

ZAKŁADY OPIEKUŃCZO – LECZNICZE – województwo Śląskie 

      Zakład Opiekuńczo-Leczniczy: dla kogo, co zapewnia?

  • Nie każdy pacjent może trafić do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Podstawą jest kwalifikacja na podstawie skali Barthel.
  • Barthel – to międzynarodowy system oceny sprawności pacjenta, czyli np. czy pacjent potrafi sam potrafi jeść, poruszać się, ubierać, rozbierać, czy potrafi zadbać o higienę osobistą, skorzystać z toalety, czy kontroluje czynności fizjologiczne. Formularz oceny wypełnia np. pielęgniarka środowiskowa. 
  • W skali Barthel można uzyskać 100 pkt.
  • 40 pkt w skali Barthel lub mniej kwalifikuje do Zakładu Opiekuńcz0 – Leczniczego
  • Osoby w zaawansowanej chorobie nowotworowej, chorzy psychicznie lub osoby uzależnione NIE kwalifikują się do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego
  • Wniosek/skierowanie do ZOL ( Zakład Opiekuńczo – Leczniczy ), wystawia lekarz, który pracuje w placówce z umową z NFZ
  • ZOL zwykle gwarantuje: 1) świadczenia udzielane przez lekarza; 2) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;  3) rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego; 4) świadczenia psychologa; 5) terapię zajęciową; 6) leczenie farmakologiczne; 7) leczenie dietetyczne; 8) zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w zakładzie opiekuńczym; 9) edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samo-pielęgnacji w warunkach domowych
  • Ważne – jeżeli w ocenie świadczeniobiorcy skalą Barthel, dokonywanej przez lekarza i pielęgniarkę danego zakładu opiekuńczego na koniec każdego miesiąca, pacjent otrzymał więcej niż 40 punktów, Fundusz finansuje świadczenia tylko do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego;
  • NFZ finansuje świadczenia zdrowotne ( badania diagnostyczne, leki, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne: wózki, kule, laski oraz pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne.), nie ponosi natomiast kosztów wyżywienia i zakwaterowania, których finansowanie spoczywa na pacjencie. 
  • Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.