Schowek
Schowek

Regulamin

Regulamin świadczenia usług firmy PPHU Metal Welding Service zwanym dalej OpiekaSilesia.pl

I. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi internetowej, promocyjnej lub doradczej, w postaci:
 • zamieszczenia adresu www, danych kontaktowych, na portalu internetowym www.opiekasilesia.pl
 • zamieszczenia prezentacji ( możliwość umieszczania rozbudowanej galerii zdjęć oraz filmów video ) na stronie www.opiekasilesia.pl
 • kontaktu wirtualnego, bezpośredniego lub telefonicznego, poprzez przesłanie formularza zapytania osoby zainteresowanej wyborem opieki, rehabilitacji
 • profesjonalną pomoc Biura Obsługi Klienta
 • kupna punktów pozycjonujących na stronie www.opiekasilesia.pl
 • kupna banerów reklamujących obiekt na stronie www.opiekasilesia.pl
 • kampanii promocyjnej placówek medycznych na terenie Śląska, 
 • bezpośredniego doradztwa przy wyborze odpowiedniej placówki medycznej
  1. Usługodawcą jest firma PPHU Metal Welding Service zwanym dalej OpiekaSilesia.pl, prowadząca portal internetowy www.opiekasilesia.pl, oraz działalność promocyjną, doradczą, z siedzibą w Czeladzi, ul. Józefa Mazura 6
  2. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający firmie PPHU Metal Welding Service zwanej dalej  OpiekaSilesia.pl, świadczenia usługi internetowej lub doradczej w pkt.1. Świadczenia są dokonywane poprzez wypełnienie: elektronicznego formularza wykonania zlecenia dla placówek, wypełnienia formularza zgłoszeniowego dot. Osoby zainteresowanej opieką, dostarczenia wypełnionej opinii lekarskiej na temat zdrowia pacjenta/pensjonariusza, dostępnych  na stronie internetowej www.opiekasilesia.pl lub wysłanie zlecenia e-mailem.
  3. Złożenie zlecenie jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a firmą PPHU Metal Welding Service zwanej dalej OpiekaSilesia.pl, o świadczenie usługi internetowej i doradczej w pkt.1 na warunkach wskazanych w Regulaminie na czas trwania okresu abonamentowego.
  4. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
  5. Akceptując niniejszy Regulamin Klient, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej produktów i usług firmy PPHU Metal Welding Service zwanej dalej  OpiekaSilesia.pl
  6. Firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie www.opiekasilesia.pl. W przypadku zmian w Regulaminie, Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od chwili opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie www.opiekasilesia.pl, na zasadach określonych w art. VII Regulaminu.

W przypadku wniesienia sprzeciwu firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl ma prawo do:

   1. potraktowania sprzeciwu jako oferty wcześniejszego rozwiązania umowy i przyjęcia jej za zwrotem opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych świadczeń, zwrotu dokumentów związanych z bezpośrednim doradztwem.
   2. odrzucenia oferty i utrzymania usługi internetowej na dotychczas obowiązujących zasadach do końca bieżącego czasu abonamentowego
  1. “Czas abonamentowy” to maksymalny okres czasu przeznaczony na udostępnienie usługi internetowej za pośrednictwem firmy PPHU Metal Welding Service zwanej dalej   OpiekaSilesia.pl.
  2. “Dostępność usługi” to: widzialność usługi internetowej w portalu www.opiekasilesia.pl. Gwarancja dostępności dotyczy oferowanych usług. W czas dostępności usługi wliczane są również przerwy dotyczące prac serwisowych systemu.

II. Panel Klienta

  1. Firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl zobowiązuje się do podjęcia wszelkich technicznie możliwych i uzasadnionych kroków w celu ochrony danych zgromadzonych w Panelu Klienta przed dostępem i ingerencją osób trzecich, jak  również przed nieuprawnionym użyciem Panelu Klienta.
  2. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminów obowiązujących w firmie PPHU Metal Welding Service zwanej dalej OpiekaSilesia.pl, a w szczególności w przypadku  wykorzystywania usług do działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub  naruszających prawa osób trzecich, firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl może zablokować świadczone usługi albo zawiesić dostęp do konta w Panelu Klienta.

III. Dane osobowe

  1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych  podczas przesyłania formularzy wykonania zlecenia dla placówek, wypełnienia formularza zgłoszeniowego dot. Osoby zainteresowanej opieką.  W  przypadku  stwierdzenia,  że  dane  podane  przez  Klienta  nie  są  prawdziwe  lub kompletne, firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej  OpiekaSilesia.pl ma  prawo  usunąć konto w Panelu  Klienta  wraz  z zamówionymi za jego pomocą usługami  i  wypowiedzieć  tym  samym  wszystkie  łączące  ją  z  Klientem  umowy  dotyczące  usług zamówionych  w  ramach współpracy.  Przed  wypowiedzeniem  umów firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl wezwie  Klienta  do poprawienia  lub  uzupełnienia  danych  wysyłając stosowne  wezwanie  na  adres  poczty  elektronicznej podany w Panelu Klienta.
  2. Firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta niezbędnych do wykonania usług zgodnych z regulaminem. Podanie  danych osobowych wskazanych w formularzu wykonania zlecenia dla placówek, wypełnienia formularza zgłoszeniowego dot. Osoby zainteresowanej opieką jest dobrowolne.
  3. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania za pomocą zgłoszenia ( e-mail, listownie ) żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  4. Firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl ma  prawo, w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania, przekazać dane placówki medycznej – osobie zainteresowanej opieką, rehabilitacją, ale również, dane osobowe osoby zainteresowanej opieką, rehabilitacją – odpowiednio dobranej placówce medycznej, która może spełnić oczekiwania osobie zainteresowanej usługą opieki, rehabilitacji.
  5. Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania usługi lub dokonania płatności elektronicznej.
  6. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi i będących Konsumentami firmy PPHU Metal Welding Service zwanej dalej  OpiekaSilesia.pl ma prawo zażądać  dostarczenia  kopii  dokumentu  potwierdzającego  tożsamość Klienta, a Klient ma obowiązek przedstawić firmie PPHU Metal Welding Service zwanej dalej  OpiekaSilesia.pl  kopię tego dokumentu  w ciągu 7 dni.  
   Kopia  dokumentu potwierdzającego  tożsamość  powinna  pozwalać  na  odczytanie  imienia  i nazwiska,    numeru ewidencyjnego    PESEL    lub    innego    numeru    ewidencyjnego,    serii    oraz    numeru    dokumentu stwierdzającego  tożsamość  oraz  adresu  zamieszkania.  Klient  przed  dostarczeniem  w/w  kopii zobowiązany  jest  zamazać  wszelkie  inne  dane  znajdujące  się  na  dostarczanym  dokumencie, a w szczególności: wizerunek, nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, kolor oczu oraz wzrost.  W przypadku przekazania kopii dokumentu bez wcześniejszego zamazania zbędnych danych Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych, które udostępnił firmie PPHU Metal Welding Service zwanej dalej OpiekaSilesia.pl
  7. W  przypadku  Klientów  nie  będących  Konsumentami, firmy PPHU Metal Welding Service zwanej dalej OpiekaSilesia.pl  ma  prawo  zażądać  dostarczenia dokumentów  poświadczających  prowadzenie  działalności  gospodarczej  lub  innych  dokumentów poświadczających status prawny Klienta a Klient ma obowiązek przedstawić firmie PPHU Metal Welding Service zwanej dalej OpiekaSilesia.pl te dokumenty w ciągu 7 dni.
  8. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych firmy PPHU Metal Welding Service zwanej dalej OpiekaSilesia.pl, prawie wglądu do swoich danych ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania  danych,  wynikających  z  ustawy  o ochronie  danych  osobowych.

IV. Ochrona prywatności.

 • Administratorem danych osobowych Klienta jest firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej  OpiekaSilesia.pl z siedzibą w Czeladzi 41-253, ul. Józefa Mazura 6
 • Dane osobowe podane przez Klienta są przetwarzane w celach, zawartych w regulaminie, oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo – promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000.
 • Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w zakresie wskazanym w formularzu zamówienia.
 • Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji współpracy zawartych na podstawie formularza zgłoszeniowego, regulowanych regulaminem.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.
 • Klient może otrzymywać drogą elektroniczną, w szczególności na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, materiały o charakterze marketingowym lub promocyjnym, jeżeli wyrazi na to zgodę.
 • Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych lub promocyjnych wysyłanych drogą elektroniczną poprzez wysłanie informacji o odwołaniu na następujący adres poczty elektronicznej: biuro@opiekasilesia.pl


V. Zamawianie usługi internetowej i doradczej.

  1. Firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl zobowiązuje się do aktywowania usług, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia czyli formularzy wykonania zlecenia dla placówek; wypełnienia formularza zgłoszeniowego dot. Osoby zainteresowanej opieką, rehabilitacją, dostępnych na stronie internetowej www.opiekasilesia.pl lub wysłanie zlecenia listownie bądź e-mailem oraz wystawienia faktury pro forma tytułem utrzymania usługi ( dotyczy usługi internetowej )
  2. Usługa doradcza skierowana do osób poszukujących odpowiedniego rozwiązania opieki jest bezpłatna.
  3. Faktura VAT ( dotyczy usługi internetowej ) zostanie wystawiona oraz wysłana pocztą do Klienta do 7 dni od odnotowania wpłaty na koncie Usługodawcy.
  4. Brak wpłaty na koncie Usługodawcy za usługę internetową w ciągu 14 dni od daty zamówienia usługi powoduje zablokowanie dostępu do usługi. Odnotuje wpłatę na koncie tytułem utrzymania usługi internetowej, dostęp do niej zostanie odblokowany, a abonament przedłużony na okres abonamentowy wskazany w elektronicznym wniosku zamówienia, liczony od daty zamówienia usługi z zastrzeżeniem określonym w art. II Regulaminu.
  5. Usługa nieopłacona w ciągu 14 dni od daty zamówienia zostanie usunięta wraz z usługami dodatkowymi zamówionymi do tej usługi. Zamówienie zostanie anulowane, o czym firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznej. Anulowanie zamówienia jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

VI. Przedłużanie okresu świadczenia usługi internetowej i doradczej.

  1. Na 14 dni przed końcem bieżącego okresu abonamentowego ( dot. usługi internetowej ) firma  PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl prześle fakturę pro forma tytułem utrzymania usługi internetowej na kolejny okres abonamentowy.
  2. Klient dokonuje przedłużenia okresu abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez firmę PPHU Metal Welding Service zwanej dalej OpiekaSilesia.pl, na podstawie przesłanej faktury pro forma, tytułem utrzymania usługi, na kolejny okres abonamentowy.
  3. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty za kolejny okres abonamentowy ( dot. usługi internetowej ) najpóźniej ostatniego dnia okresu abonamentowego poprzedniego okresu abonamentowego usługi internetowej.
  4. Klient dokonując wpłaty tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy ( dot. usługi internetowej ), oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu, cennika i specyfikacji usługi, dostępnych na stronie www.opiekasilesia.pl i tym samym zawierana jest umowa o świadczenie usługi internetowej w kolejnym okresie abonamentowym. Zatwierdzone warunki regulaminu są jedynymi obowiązującymi warunkami we współpracy pomiędzy Klientem a firmą PPHU Metal Welding Service zwaną dalej OpiekaSilesia.pl.
  5. Po odnotowaniu wpłaty na koncie firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl tytułem utrzymania usługi internetowej na kolejny czas abonamentowy, świadczenie usługi zostanie przedłużone o kolejny czas abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego czasu abonamentowego. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od daty odnotowania wpłaty na koncie firmy PPHU Metal Welding Service zwanej dalej  OpiekaSilesia.pl. Brak wpłaty na koncie firmy PPHU Metal Welding Service zwanej dalej OpiekaSilesia.pl  tytułem utrzymania usługi internetowej, na kolejny czas abonamentowy do ostatniego dnia czas abonamentowego usługi, oznaczać będzie zablokowanie dostępu do niej, począwszy od następnego dnia po zakończeniu czasu abonamentowego.
  6. Jeżeli w terminie 14 dni od daty zakończenia poprzedniego czasu abonamentowego firma  PPHU Metal Welding Service zwana dalej  OpiekaSilesia.pl odnotuje wpłatę na koncie tytułem utrzymania usługi na kolejny czas abonamentowy, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a czas utrzymania usługi przedłużony o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu.
  7. Brak wpłaty na koncie firmy  PPHU Metal Welding Service zwanej dalej  OpiekaSilesia.pl tytułem utrzymania usługi internetowej na kolejny okres abonamentowy do 14 dnia po zakończeniu poprzedniego okresu abonamentowego oznaczać będzie rozwiązanie umowy z firmą PPHU Metal Welding Service zwanej dalej  OpiekaSilesia.pl oraz usunięcie usługi z portalu internetowego www.opiekasilesia.pl

VII. Płatności

  1. Usługa doradcza skierowana do osób zainteresowanych wyborem opieki jest bezpłatna.
  2. Opłata za usługę internetową ustalana jest według cennika znajdującego się na stronie www.opiekasilesia.pl, obowiązującego w dniu zamówienia usługi lub w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego. Opłata abonamentowa jest niepodzielna.
  3. Płatność za usługę internetową rozliczana jest w okresach abonamentowych.
  4. Firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi. Nowe ceny zostają podane w zaktualizowanym cenniku dostępnym na stronie portalu www.opiekasilesia.pl i obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany. Zmiana ceny usługi internetowej w trakcie trwania bieżącego abonamentu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Klienta do końca opłaconego okresu abonamentowego usługi, lub zgodnie z zawartą indywidualnie umową.
  5. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia usługi na wskazany przez firmę PPHU Metal Welding Service zwanej dalej  OpiekaSilesia.pl  rachunek bankowy
  6. Faktura VAT tytułem utrzymania usługi wystawiana jest zgodnie z danymi podanymi przez Klienta.
  7. W przypadku dokonywania płatności za usługi w firmie PPHU Metal Welding Service zwanej dalej  OpiekaSilesia.pl, koszty bankowe Zleceniodawcy i Beneficjenta pokrywa Zleceniodawca.
  8. Zwroty wpłat będą przekazywane na numer rachunku bankowego Klienta w Polsce.

VIII. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta.

  1. Klient zobowiązany jest do informowania firmy  PPHU Metal Welding Service zwanej dalej  OpiekaSilesia.pl o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy.
  2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi internetowej. Klient w pełni odpowiada za materiały i treści przesłane do firmy PPHU Metal Welding Service zwanej dalej  OpiekaSilesia.pl, a w szczególności za prawa autorskie do zamieszczonych materiałów.
  3. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
  4. Firma  PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług danemu Klientowi, bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu, jeżeli, Klient złamie postanowienia regulaminu.

IX. Obowiązki i odpowiedzialność firmy  PPHU Metal Welding Service zwanej dalej  OpiekaSilesia.pl .

  1. Firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl zobowiązana jest do świadczenia usługi internetowej i doradczej w pełnym zakresie i z należytą starannością, nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub błędne wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
  2. Firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl zastrzega sobie prawo do robienia możliwie jak najkrótszych przerw technicznych w funkcjonowaniu usług internetowych obejmujących portal www.opiekasilesia.pl, związanych z obsługą i serwisem systemu.
  3. Firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl gwarantuje dostępność usługi internetowej na portalu www.opiekasilesia.pl w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,9 % w skali roku.
  4. Firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
   1. braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich
   2. klęsk żywiołowych,
   3. naruszenia postanowień umowy przez Klienta.
  5. Firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl  nie ponosi odpowiedzialności za materiały i treści zamieszczone w prezentacjach Klientów, a w szczególności do praw autorskich zamieszczonych tam materiałów.
  6. Firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl  jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.

X. Postępowanie reklamacyjne dotyczące usług internetowych i doradczych.

  1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana do firmy PPHU Metal Welding Service zwanej dalej  OpiekaSilesia.pl w formie pisemnej na adres korespondencyjny: PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl, ul. Józefa Mazura 6, 41-253 Czeladź i określać:
   1. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta OpiekaSilesia.pl,
   2. rodzaj usługi, której dotyczy,
   3. zarzuty Klienta,
   4. okoliczności uzasadniające reklamację,
   5. ewentualny żądany sposób usunięcia reklamacji
  2. Firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej jako OpiekaSilesia.pl zobowiązuje się udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania poprzez wskazanie – czy uznaje reklamacje, sposób rozwiązania problemu, informację czy reklamacja jest uzasadniona

XI. Postanowienia końcowe.

  1. Do umowy pomiędzy Klientem a firmą PPHU Metal Welding Service zwanej dalej jako OpiekaSilesia.pl ma zastosowanie prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
  2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a firmą PPHU Metal Welding Service zwanej dalej  OpiekaSilesia.pl , którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby firmy PPHU Metal Welding Service zwanej dalej  OpiekaSilesia.pl .
  3. Firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej jako OpiekaSilesia.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Klienta postanowień umowy.
  4. Regulamin obowiązuje od dnia 20.07.2018 r.

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.opiekasilesia.pl

I. Postanowienia ogólne.

 • Regulamin dotyczy zasad, warunków i zakresu dopuszczalnego korzystania z serwisu internetowego www.opiekasilesia.pl prowadzonego przez firmę PPHU Metal Welding Service zwaną dalej jako OpiekaSilesia.pl
 • Użytkownikiem jest osoba korzystająca z serwisu internetowe, o którym mowa w pkt. I.1.
 • Zawartość strony www.opiekasilesia.pl stanowi własność firmy PPHU Metal Welding Service zwanej dalej  OpiekaSilesia.pl  lub innych podmiotów i jest prawnie chroniona.

II. Obowiązek przestrzegania prawa.

 • Klient zobowiązuje się do korzystania z serwisu www.opiekasilesia.pl w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa.
 • W przypadku uzyskania przez firmę PPHU Metal Welding Service zwanej dalej OpiekaSilesia.pl informacji o korzystaniu przez użytkownika z serwisu www.opiekasilesia.pl niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej  OpiekaSilesia.pl ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 • Kopiowanie zawartości serwisu www.opiekasilesia.pl w całości bądź w części jest zabronione. Zawartość serwisu www.opiekasilesia.pl chroniona jest prawem autorskim a nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne znaki (w tym graficzne) będące znakami towarowymi podlegają ochronie prawnej własności przemysłowej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
 • Zawartość strony www.opiekasilesia.pl została przygotowana przez firmę PPHU Metal Welding Service zwanej dalej OpiekaSilesia.pl oraz podmioty współpracujące w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej  OpiekaSilesia.pl  nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z zawartości strony internetowej www.opiekasilesia.pl.
 • Użytkownicy, korzystają z serwisu www.opiekasilesia.pl na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik nie może mieć żadnych roszczeń w stosunku do firmy PPHU Metal Welding Service zwanej dalej OpiekaSilesia.pl
 • Zabronione jest korzystanie ze strony www.opiekasilesia.pl w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami. Wszelkie działania obniżające sprawność działania serwisu www.opiekasilesia.pl. Działania takie stanowią podstawę do natychmiastowego zablokowania dostępu do strony www.opiekasilesia.pl dla danego użytkownika oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania organom ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

III. Panel Klienta

 1. W celu zamówienia i zarządzania usługami świadczonymi przez firmę PPHU Metal Welding Service zwanej dalej  OpiekaSilesia.pl niezbędne jest założenie przez Klienta danych w systemie informatycznym www.opiekasilesia.pl, zwanym dalej Panelem Klienta.
 2. Firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl zobowiązuje się do podjęcia wszelkich technicznie możliwych i uzasadnionych kroków w celu ochrony danych zgromadzonych w Panelu Klienta przed dostępem i ingerencją osób trzecich, jak  również przed nieuprawnionym użyciem Panelu Klienta.
 3. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminów obowiązujących w firmie PPHU Metal Welding Service zwanej dalej OpiekaSilesia.pl a w szczególności w przypadku  wykorzystywania usług do działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub  naruszających prawa osób trzecich, firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl  może zablokować świadczone usługi albo zawiesić dostęp  do danych w Panelu Klienta.
 4. Firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl zastrzega sobie prawo usunięcia danych w Panelu Klienta, w którym przez okres 2 ostatnich miesięcy nie było żadnej aktywnej usługi.

IV. Dane osobowe

 1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych  danych  podczas zakładania danych w Panelu  Klienta.  W  przypadku  stwierdzenia,  że  dane  podane  przez  Klienta  nie  są  prawdziwe  lub kompletne, firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl  ma  prawo  usunąć dane w Panelu  Klienta  wraz  z zamówionymi za jego pomocą usługami  i  wypowiedzieć  tym  samym  wszystkie  łączące  ją  z  Klientem  umowy  dotyczące  usług zamówionych  w  ramach  tego Panelu Klienta.  Przed  wypowiedzeniem  umów firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl  wezwie  Klienta  do poprawienia  lub  uzupełnienia  danych  wysyłając stosowne  wezwanie  na  adres  poczty  elektronicznej podany w Panelu Klienta.
 2. Firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta niezbędnych do wykonania usług. Podanie  danych osobowych wskazanych w formularzu podczas zakładania Panelu Klienta jest dobrowolne.
 3. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania w Panelu Klienta poprzez zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej  OpiekaSilesia.pl w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania, ma  prawo, przekazać dane placówki medycznej – osobie zainteresowanej opieką, rehabilitacją, ale również, dane osobowe osoby zainteresowanej opieką, rehabilitacją – odpowiednio dobranej placówce medycznej, która może spełnić oczekiwania osobie zainteresowanej usługą opieki, rehabilitacji. Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania usługi lub dokonania płatności elektronicznej.
 5. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi i będących Konsumentami firmy PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl ma prawo zażądać  dostarczenia  kopii  dokumentu  potwierdzającego  tożsamość  Klienta, a Klient ma obowiązek przedstawić firmie PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl kopię tego dokumentu  w ciągu 7 dni.  
  Kopia  dokumentu potwierdzającego  tożsamość  powinna  pozwalać  na  odczytanie  imienia  i nazwiska,    numeru ewidencyjnego    PESEL    lub    innego    numeru    ewidencyjnego,    serii    oraz    numeru    dokumentu stwierdzającego  tożsamość  oraz  adresu  zamieszkania.  Klient  przed  dostarczeniem  w/w  kopii zobowiązany  jest  zamazać  wszelkie  inne  dane  znajdujące  się  na  dostarczanym  dokumencie, a w szczególności: wizerunek, nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, kolor oczu oraz wzrost.  W przypadku przekazania kopii dokumentu bez wcześniejszego zamazania zbędnych danych Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych, które udostępnił firmie PPHU Metal Welding Service zwanej dalej OpiekaSilesia.pl
 6. W  przypadku  Klientów  nie  będących  Konsumentami firmie PPHU Metal Welding Service zwanej dalej OpiekaSilesia.pl ma  prawo  zażądać  dostarczenia dokumentów  poświadczających  prowadzenie  działalności  gospodarczej  lub  innych  dokumentów poświadczających status prawny Klienta a Klient ma obowiązek przedstawić firmie PPHU Metal Welding Service zwanej dalej OpiekaSilesia.pl te dokumenty w ciągu 7 dni.
 7. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych  przez firmę PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl i portalu www.opiekasilesia.pl, prawie wglądu do swoich danych ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania  danych,  wynikających  z  ustawy  o ochronie  danych  osobowych.

V. Ochrona prywatności.

 • Administratorem danych osobowych Klienta jest firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej  OpiekaSilesia.pl
 • Dane osobowe podane przez Klienta są przetwarzane w celach realizacji umowy, zlecenia oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo – promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000.
 • Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w zakresie wskazanym w formularzu zamówienia.
 • Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji umowy.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.
 • Klient może otrzymywać drogą elektroniczną, w szczególności na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, materiały o charakterze marketingowym lub promocyjnym, jeżeli wyrazi na to zgodę.
 • Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych lub promocyjnych wysyłanych drogą elektroniczną poprzez wysłanie informacji o odwołaniu na następujący adres poczty elektronicznej: biuro@opiekasilesia.pl

VI. Postanowienia końcowe.

 • Firma PPHU Metal Welding Service zwana dalej OpiekaSilesia.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdej chwili
 • Korzystanie przez użytkownika z serwisu www.opiekasilesia.pl po zmianie Regulaminu oznacza akceptację zmian.
 • Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie www.opiekasilesia.pl.