Schowek
Schowek

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Klientów firmy OpiekaSilesia.pl, Użytkowników portalu www.opiekasilesia.pl jest firma OpiekaSilesia.pl z siedzibą w Czeladzi 41-253, ul. Józefa Mazura 6

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas. Oto dane kontaktowe:
adres e-mail: biuro@opiekasilesia.pl
adres pocztowy: OpiekaSilesia.pl ul. Józefa Mazura 6, 41-253 Czeladź

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zamówienia poprzez wypełnienie formularza zapytania osoby zainteresowanej wyborem opieki, rehabilitacji, formularza zamówienia, wykonywania umowy, usługi, transakcji bądź zakładania konta na portalu www.opiekasilesia.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usługi internetowej, promocyjnej lub doradczej i/lub umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z portalu www.opiekasilesia.pl
 • umożliwienia usługi promocyjnej
 • umożliwienia usługi doradczej
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • realizacji umów zawartych z nami;
 • obsługi reklamacji gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 • obsługi zgłoszeń w ramach usługi doradczej w wyborze palcówki medycznej;
 • obsługi zgłoszeń w ramach usługi promocyjnej danej placówki medycznej na terenie Śląska
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu portalu firmy OpiekaSilesia.pl – www.opiekasilesia.pl, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na portalu www.opiekasilesia.pl
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami i na podstawie Twojej aktywności
 • prowadzenie wobec Ciebie działań promocyjnych, marketingowych lub doradczych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad regulaminu portalu
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych,
 • zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz związanych z poprawą działania usług i funkcjonalności portalu www.opiekasilesia.pl
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczeń  (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą i/lub świadczyć Ci usługę:

 • w przypadku firm: nazwa i dane teleadresowe firmy, email, oraz imię i nazwisko, telefon, adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktu z nami;
 • w przypadku konta dla osoby fizycznej: imię nazwisko, telefon, e-mail, ;
 • w przypadku konta dla osoby fizycznej, która korzysta z usług doradczych, w wyborze odpowiedniej placówki medycznej i zleca nam wyszukanie odpowiedniej placówki medycznej: imię nazwisko, telefon, e-mail, dane Pacjenta/Pensjonariusza: imię i nazwisko, wiek, płeć, rodzaj schorzenia, stopień samodzielności;

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł w pełni korzystać z usług firmy OpiekaSilesia.pl

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec firmy OpiekaSilesia.pl w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, nie podlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
 • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy udostępnić podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych oraz w ramach bezpośredniego doradztwa w wyborze odpowiedniej placówki. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

W ramach systemu bezpośredniego doradztwa, w celu przygotowania dla Ciebie wyboru odpowiednich placówek medycznych i przekazania Ci ich ofert, Twoje dane osobowe przekazywane są placówkom medycznym, współpracującym z firmą OpiekaSilesia.pl a tym samym z portalem www.opiekasilesia.pl.

Stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sprawdzenia, czy zachowania użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczenia tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym firma OpiekaSilesia.pl zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe a w szczególności adres IP może być przekazywany poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Regulamin bezpośredniego doradztwa w wyborze odpowiedniej placówki medycznej.

I. Postanowienia ogólne.

 • Regulamin dotyczy zasad, warunków i zakresu korzystania z usług bezpośredniego doradztwa w wyborze odpowiedniej placówki medycznej zwanego dalej firmą OpiekaSilesia.pl, działającego w ramach serwisu internetowego www.opiekasilesia.pl prowadzonego przez firmę OpiekaSilesia.pl
 • Użytkownikiem jest osoba korzystająca z serwisu internetowego i bezpośredniego doradztwa o którym mowa w pkt. I.1.
 • Zawartość strony www.opiekasilesia.pl stanowi własność firmy OpiekaSilesia.pl lub innych podmiotów i jest prawnie chroniona.

II. Obowiązek przestrzegania prawa.

 • Klient zobowiązuje się do korzystania z usług bezpośredniego doradztwa w sposób nie naruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa.
 • W przypadku uzyskania przez firmę OpiekaSilesia.pl informacji o korzystaniu przez użytkownika z usług bezpośredniego doradztwa niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, firma OpiekaSilesia.pl ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 • Kopiowanie zawartości serwisu www.opiekasilesia.pl i bezpośredniego doradztwa w całości bądź w część jest zabronione. Zawartość serwisu www.opiekasilesia.pl i bezpośredniego doradztwa, chroniona jest prawem autorskim a nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne znaki (w tym graficzne) będące znakami towarowymi podlegają ochronie prawnej własności przemysłowej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
 • Zawartość strony www.opiekasilesia.pl została przygotowana przez firmę OpiekaSilesia.pl oraz podmioty współpracujące w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak firma OpiekaSilesia.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z zawartości strony www.opiekasilesia.pl.
 • Użytkownicy, korzystają z serwisu www.opiekasilesia.pl i usług bezpośredniego doradztwa na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik nie może mieć żadnych roszczeń w stosunku do OpiekaSilesia.pl
 • Zabronione jest korzystanie ze strony www.opiekasilesia.pl i usług bezpośredniego doradztwa w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, wszelkie działania obniżające sprawność działania serwisu www.opiekasilesia.pl. Działania takie stanowią podstawę do natychmiastowego zablokowania dostępu do strony www.opiekasilesia.pl dla danego użytkownika oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania organom ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

III. Bezpośrednie doradztwo w wyborze odpowiedniej placówki medycznej.

 1. W celu skorzystania z usług bezpośredniego doradztwa w wyborze odpowiedniej placówki medycznej, niezbędne jest założenie przez Klienta zgłoszenia formularza zapytania osoby zainteresowanej wyborem opieki, rehabilitacji na stronie www.opiekasilesia.pl lub dostarczenie do Biura Obsługi Klienta firmy OpiekaSilesia.pl, wypełnionego formularza Opinii lekarskiej na temat zdrowia Pacjenta.
 2. Klient, składający zgłoszenie na stronie www.opiekasilesia.pl lub składający formularz opinii lekarskiej na temat zdrowia Pacjenta/Pensjonariusza podaje dane kontaktowe, imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail.
 3. Klient zobowiązany jest do nie ujawniania danych służących do kontaktu w bezpośrednim doradztwie w wyborze odpowiedniej placówki medycznej, osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki ujawnienia tych danych.
 4. Firma OpiekaSilesia.pl zobowiązuje się do podjęcia wszelkich technicznie możliwych i uzasadnionych kroków w celu ochrony danych Klienta, zgromadzonych przed dostępem i ingerencją osób trzecich, jak  również przed nieuprawnionym użyciem danych Klienta.
 5. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminów obowiązujących w  firmie OpiekaSilesia.pl, a w szczególności w przypadku  wykorzystywania usług do działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami lub  naruszających prawa osób trzecich, firma OpiekaSilesia.pl, może zablokować świadczone usługi.
 6. Firma OpiekaSilesia.pl zastrzega sobie prawo usunięcia usług bezpośredniego doradztwa w wyborze odpowiedniej placówki medycznej, jeżeli przez okres 1 ostatniego miesiąca, nie było wykonanej żadnej aktywności.

IV. Dane osobowe

 1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych  danych  podczas składania zamówienia na usługę bezpośredniego doradztwa w wyborze odpowiedniej placówki medycznej, dostarczając zgłoszenie formularza zapytania osoby zainteresowanej wyborem opieki, rehabilitacji na stronie www.opiekasilesia.pl lub dostarczając do Biura Obsługi Klienta firmy OpiekaSilesia.pl, wypełnionego formularza Opinii lekarskiej na temat zdrowia Pacjenta.
 2. W  przypadku  stwierdzenia,  że  dane  podane  przez  Klienta  nie  są  prawdziwe  lub kompletne, OpiekaSilesia.pl ma  prawo  usunąć zlecenie. Przed  usunięciem zlecenia, firma OpiekaSilesia.pl może wezwać  Klienta  do poprawienia  lub  uzupełnienia  danych.
 3. Firma OpiekaSilesia.pl, ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta niezbędnych do wykonania usług. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym na stronie www.opiekasilesia.pl lub w formularzu Opinii lekarskiej na temat zdrowia Pacjenta/Pensjonariusza,  jest dobrowolne.
 4. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania za pomocą Biura Obsługi Klienta firmy OpiekaSilesia.pl, oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. Firma OpiekaSilesia.pl ma  prawo,  w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania, przekazać dane osobowe Klienta placówkom medycznym, współpracującymi z firmą OpiekaSilesia.pl
 6. Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania usługi.
 7. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych  przez firmę OpiekaSilesia.pl , prawie wglądu do swoich danych ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania  danych,  wynikających  z  ustawy  o ochronie  danych  osobowych.

V. Ochrona prywatności.

 • Administratorem danych osobowych Klienta jest firma OpiekaSilesia.pl
 • Dane osobowe podane przez Klienta są przetwarzane w celach realizacji umowy, zlecenia oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo – promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)
 • Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w zakresie wskazanym w formularzu zamówienia.
 • Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji umowy.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.
 • Klient może otrzymywać drogą elektroniczną, w szczególności na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, materiały o charakterze marketingowym lub promocyjnym, jeżeli wyrazi na to zgodę.
 • Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych lub promocyjnych wysyłanych drogą elektroniczną poprzez wysłanie informacji o odwołaniu na następujący adres poczty elektronicznej: biuro@opiekasilesia.pl

V. Postanowienia końcowe.

 • Firma OpiekaSilesia.pl zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdej chwili.
 • Korzystanie przez użytkownika z serwisu www.opiekasilesia.pl i usług po zmianie Regulaminu oznacza akceptację zmian.
 • Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie www.opiekasilesia.pl.